Köp och hyresvillkor samt GDPR

Köpvillkor

Beställning

Efter din beställning skickas beställningsbekräftelsen till e-postadressen som du uppgav i beställningen. I e-postmeddelandet finns all information som: Produkt, Leveransadress, Priser, Faktura adress, och Fraktkostnad. Vid reklamationer bör du kontakta oss så fort felet upptäckts. Vid alla köp gäller alltid 18 -års gräns. Undantag endast när man har målsmans godkännande vid beställningen.

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 2-3 dagar om produkten finns på lager.

Pris

Pris anges i svenska kronor (SEK). Alla priser är inklusive 25 % moms. Plus fraktkostnad 95 kr per ozonaggregat.

Betalningar

Vid beställning på vår webbsida görs betalning via faktura utställd på beställaren alternativt Swish. Fakturan ska betalas inom 14 dagar (via Billogram). Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta med 8,5 %. plus påminnelseavgift 50 kr.

Vid köp eller uthyrning på vårat kontor så kan man även betala via kort (iZettle), eller göra kontant betalning.

Ångerrätt

Din ångerrätt gäller under 14 dagar. I ditt meddelande måste det framgå att du ångrar dig. Gäller från den dag du tog emot varan.

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den men försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Du kan bli skyldig att ersätta Mäklarlabbet AB / OzonStockholm.se för varans värdeminskning om varan har brukats eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt.

Vid ångerrätten återbetalas totala summan med avdrag för fraktkostnader eller värdeminskningsavdrag inom 14 dagar från mottagande av returnerad produkt

Återbetalning sker via banköverföring av pengarna. http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Retur

Retur sker på din egen bekostnad om varan är defekt eller felpackad. Skickas som paket, inte mot postförskott när den sänds tillbaka till oss.

Kontakta vår kundservice på Tel. 08-400 127 34

Reklamation

Produkterna levereras med 1 års garanti mot fabrikationsfel. Felet ska anmälas så fort som möjligt eller så snart felet borde ha upptäckts. Att anmäla fel i varan inom 2 månader anses alltid inom rimlig tid. Efter 6 månader måste du bevisa att felet varit där från början eller beror på ett produktionsfel. Vi vill veta att varan är felaktig och hur den är felaktig i så fall.

Vid en godkänd reklamation står vi för kostnaden inklusive frakten. Avhjälpandet kan ske genom att vi byter till en ny och felfri vara.

Om du inte är nöjd med vår hantering av reklamationen, kan du vända dig till ARN. Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, SE-101 23 Stockholm (www.arn.se).

Ej uthämtade paket

Hämtar du inte ut dina varor, så debiteras du för kostnad som leverans- och fraktkostnaden 295 kr.

Ej uthämtat paket räknas inte som hävning av ditt köp. Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vid nyttjande av ångerrätt, reklamation, byte eller retur av din beställning.

Hyresvillkor

Pris

De regler som gäller vid uthyrning är att man betalar 1 dag som är en dygns hyra (24-tim). Från start till återlämning av maskinerna. Det går bra att betala med kort eller Swisha. Man kan hyra upp till 7 dagar i följd. Om man beställt visst antal dagar och vill förlänga går det bra, att meddela oss - då betalar man bara de återstående dagarna vid återlämning av aggregatet.

Utlämning och återlämnande

Vi lämnar ut och tar in aggregaten på vårt kontor, under våra öppettider 8.30 - 17.30 vardagar. Om ej aggregatet återlämnas inom avtalad tid har hyres givaren rätt att hämta maskinerna och fakturera för transport kostnad. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara rent och i gott skick i med hänsyn till normal förslitning. Återlämning kan inte göras på helger då det är stängt.

Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, snarast skriftligen anmälas till uthyraren, dock senast samma dag som hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren. Uppkomna skador som ej är normalt slitage debiteras hyrestagaren.

Hävande

Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller eljest åsidosätter sina förpliktelser enligt Hyresavtalet äger uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet, samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Uthyraren har rätt att under hyrestiden avbryta kontraktet om uthyraren anser att maskinerna används på vårdslöst sätt eller om arbete utförs utan rättssäkerhets medvetande.

Ansvar

Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

Användning av hyresobjektet ska vara i torra utrymmen och luften måste vara ren från partiklar som kan skada aggregatet. t.ex. hög koncentration av sågspån.

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet/tillbehör samt för samtliga skador som inte utgör normal slitage. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats p.g.a oaktsamhet som inte är normalt slitage, så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person, sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets användning.

Ångerrätt

En bokning kan avbokas utan kostnad. Dock kan enskild kund som missbrukar avbokningarna vägras göra framtida bokningar.

Om ej annat sagt så gäller en påbörjad bokning tills bokningen upphör. Det går inte att återlämna aggregatet innan bokningen tar slut och få återbetalning av återstående tid.

Allmänna villkor

Skador

Hyrestagaren eller köparen är medveten om att ozon är starkt oxiderande och kan ge skador på bland annat vissa saker som: Metaller i teknik, gummi, tunna tyger o.s.v vid felaktig användning, som t.ex. för lång exponering eller för litet sanerings utrymme i en toalett eller liknande.

Ozon är starkt oxiderande och kan i “vissa enskilda ovanliga fall” oxidera med material och kemikalier med oväntade resultat, vilket hyrestagaren / köparen ansvarar för.

Hyrestagaren / köparen avsäger sig all rätt till skadestånd från uthyraren för sådana skador.

Tvist

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på vår webbsida samt slutförsäljning av produkter. Vi uppdaterar hela tiden när vi får in nya produkter. Vi garanterar att sätter man upp sig på väntelistan på vår hemsida- kommer vi personligen ringa kunden när ny leverans inkommit.

Företagsinformation

Organisationsnummer: 556840-5491

OzonStockholm är en bifirma till Mäklarlabbet AB.

E-post: hej@ozonstockholm.se

Integritetspolicy enligt GDPR - Integritet policy (Privacy policy)

Mäklarlabbet AB, org. nr. 5568405491, behandlar personuppgifter i samband med handeln på ozonstockholm.se och är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Mäklarlabbet AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål nedan:

  • - Genomföra en försäljning av ozonaggregat
  • - Genomföra en uthyrning av ozonaggregat
  • - Uppfylla bokföringskrav
  • - Få in recensioner på oberoende recension på webbsidor.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor ("Personuppgifterna"). Personuppgifterna är nödvändiga för att Mäklarlabbet AB ska kunna uppnå ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Mäklarlabbet AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Mäklarlabbet AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Mäklarlabbet AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Mäklarlabbet AB anlitar för att uppnå ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45-46 i förordning 2016/679 ("GDPR"). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla ändamålen eller så länge som Mäklarlabbet AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av personuppgifterna kan du kontakta Mäklarlabbet AB / OzonStockholm via: hej@ozonstockholm.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

Rätt till tillgång - Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

Rätt till rättelse - Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") - Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderad.

Rätt till begränsning av användning - Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna.

Rätt till dataportabilitet - Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar - Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Mäklarlabbet AB:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller tel. 08-657 61 00.

chat banner
KÖP ETT EGET AGGREGAT
Från

1295 kr!