Köp och hyresvillkor samt GDPR

Köp och hyresvillkor samt GDPR


Köpvillkor

 
Beställning
Efter din beställning skickas beställningsbekräftelsen till den e-postadress du uppgav i beställningen. I e-postmeddelandet finns all information: Produkt, Leveransadress, Pris, Fakturaadress och Fraktkostnad. Vid reklamation bör du kontakta oss så fort felet upptäckts. Vid alla köp gäller alltid 18-årsgräns. Undantag endast vid målsmans godkännande av beställningen. Eftersom alla köp via webbsidan görs mot faktura kommer även kreditkontroll göras av beställaren.

Pris
Pris anges i SEK. Alla priser är inklusive 25 % moms. Fraktkostnad på 59 SEK per ozonaggregat tillkommer.

Betalningar
Vid beställning på vår webbsida görs betalning med tredjeparts betalningslösning Billogram och Swish. Eftersom det alltid skapas en faktura till våra kunder så kommer även en kreditupplysning tagas.  

Ångerrätt
Din ångerrätt gäller under 30 dagar. Kontakta oss via mail eller telefon och meddela att du ångrar dig. Ångerrätten gäller från den dag du tog emot varan.
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.
Du kan bli skyldig att ersätta Mäklarlabbet AB / OzonStockholm.se för varans värdeminskning om varan har brukats eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt.
Vid ångerrätten återbetalas totala summan med avdrag för fraktkostnader eller värdeminskningsavdrag inom 30 dagar från mottagande av returnerad produkt
 
Retur
Kunden står för fraktkostnaden fram och tillbaka till OzonStockholm. Kontakta OzonStockholm för att få en fraktsedel att returnera varan med. Kostnaden för frakt och returfrakt blir då 118 kr som inte kommer återbetalas.
Kontakta vår kundservice på Tel. 08-400 127 34 vid frågor.

Reklamation och garanti
Produkterna levereras med 3 års garanti mot fabrikationsfel. Felet ska anmälas så fort som möjligt eller så snart felet  upptäckts. Att anmäla fel  inom 2 månader anses alltid inom rimlig tid. Enligt svensk praxis  ligger bevisbördan, när felet är ett produktionsfel och inte ett handhavande-fel, de första 6 månaderna på tillverkaren och efter dessa sex månader på kunden. 
Produkten garanti gäller för användning av köparen som privatperson. Fel som uppstått av att produkten är uthyrd eller används professionellt täcks inte av garantin.
Vid en godkänd reklamation står vi för kostnaden inklusive frakten. Avhjälpandet kan ske genom att vi byter till en ny och felfri vara.
Om du inte är nöjd med vår hantering av reklamationen, kan du vända dig till ARN, dvs. Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, SE-101 23 Stockholm (www.arn.se). OzonStockhlom följer ARN:s rekommendationer i samtliga fall.

Ej uthämtade paket
Hämtar du inte ut dina varor debiteras du 118 kr för fraktkostnaden.
Ej uthämtat paket räknas inte som hävning av ditt köp. Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vid nyttjande av ångerrätt, reklamation, byte eller retur av din beställning.

Hyresvillkor

Pris
Kunden hyr aggregat i x antal dygn. Priserna beräknas per dygn från det att kunden hämtar ut ozongeneratorn, sedan i 24 timmars intervaller framåt. Det går bra att betala med kort eller Swish. Om kunden har beställt visst antal dagar och vill förlänga ska kunden meddela detta till OzonStockholm  - kunden betalar de återstående dagarna vid återlämning av aggregatet.


Utlämning och återlämnande
Vi lämnar ut och tar in aggregaten på vårt kontor under våra öppettider 9.00 - 17.00 vardagar. Om aggregatet inte återlämnas inom avtalad tid har hyresgivaren rätt att hämta maskinerna och fakturera för transport kostnad. Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara rent och i gott skick med hänsyn till normal förslitning. Återlämning kan inte göras på helger då det är stängt.
Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion ska ske skriftligt snarast, senast samma dag som hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren, för att gälla. Uppkomna skador som inte är normalt slitage debiteras hyrestagaren.

Hävande
Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, äger uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet, samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Uthyraren har rätt att under hyrestiden avbryta kontraktet om uthyraren anser att maskinerna används på vårdslöst sätt eller om arbete utförs utan rättssäkerhet.

Ansvar
Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.
Användandet av hyresobjektet ska ske i torra utrymmen och luften måste vara ren från partiklar som kan skada aggregatet, t.ex. hög koncentration av sågspån.
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet/tillbehör samt för samtliga skador som inte utgör normal slitage. Skada ska anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats p.g.a oaktsamhet som inte är normalt slitage, så att det inte går att reparera, ska ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.
Hyrestagaren ansvarar för all skada, dvs. såväl person, sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets användning.

Ångerrätt
En bokning kan avbokas utan kostnad. 
Om ej annat avtalats gäller en påbörjad bokning tills bokningen upphör. Det går inte att få återbetalning av återstående tid om man återlämnar aggregatet före bokningstidens slut. .

Allmänna villkor

Skador
Köparen är medveten om att ozon är starkt oxiderande och kan ge skador vid felaktig användning, som t.ex. för lång exponering eller för litet sanerings utrymme, i en toalett eller liknande. Exempel på känsliga material: Metaller i teknikvaror, gummi, tunna tyger o.s.v. Eftersom ozon är starkt oxiderande kan det i vissa ovanliga fall oxidera med material och kemikalier med oväntat resultat, vilket hyrestagaren / köparen ansvarar för. Köparen avsäger sig all rätt till skadestånd från uthyraren för sådana skador.

Tvist
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Produktinformation
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på vår webbsida samt slutförsäljning av produkter. Vi uppdaterar hela tiden när vi får in nya produkter. 

Företagsinformation
Organisationsnummer: 556840-5491
OzonStockholm är en bifirma till Mäklarlabbet AB.
E-post: hej@ozonstockholm.se

Integritetspolicy enligt GDPR (Privacy policy)

Mäklarlabbet AB, org. nr. 5568405491, behandlar personuppgifter i samband med handeln på ozonstockholm.se och är personuppgiftsansvarig för dessa. Personuppgifter behandlas för att Mäklarlabbet AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål:
 Genomföra försäljning av ozonaggregat
 Genomföra uthyrning av ozonaggregat
 Uppfylla bokföringskrav
 Ta emot recensioner från oberoende  webbsidor.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor . Personuppgifterna är nödvändiga för att Mäklarlabbet AB ska kunna uppnå ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.
Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Mäklarlabbet AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Mäklarlabbet AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Mäklarlabbet AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Mäklarlabbet AB anlitar för att uppnå ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45-46 i förordning 2016/679 ("GDPR"). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla ändamålen eller så länge som Mäklarlabbet AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.
Om du har några frågor kring behandlingen av personuppgifterna kan du kontakta Mäklarlabbet AB / OzonStockholm via: hej@ozonstockholm.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du som registrerad har enligt GDPR. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
Rätt till tillgång - Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Denna informationen finns i detta dokument.
Rätt till rättelse - Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) - Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderad.
Rätt till begränsning av användning - Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna.
Rätt till dataportabilitet - Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att göra invändningar - Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Mäklarlabbet AB:s berättigade intressen.
Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller tel. 08-657 61 00.

 

chat banner
KÖP ETT EGET AGGREGAT
FRÅN 1395 kr!
Payment failed

Sorry but your payment has failed. Please try again if still problem call us to solve it for you:
08-400 127 34
Or use our contact form at the bottom of page to mail us.

Luk